„I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů…“ Matouš 25:32

Ježíš popsal soudný den těmito slovy: „… a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ,Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou‘“ (Matouš 25:32-36).
Jak bude Ježíš oddělovat ovce od kozlů? Jak budeš vědět, kam patříš ty? Ježíš říká, že ovce, tedy ti po pravici, budou ti, kteří ho nasytili, když byl hladový, přinesli mu vodu, když žíznil, poskytli mu nocleh, když byl osamělý, oblékli ho, když byl nahý, a dali mu útěchu, když byl nemocný nebo ve vězení.
Znamením spasených je jejich zájem o ty, kdo jsou v nouzi. Soucit nezachrání ani je, ani tebe. Spasení je Kristovým dílem. Ale soucit je důsledkem spasení. Ovce bude reagovat upřímnou otázkou: Kdy? Kdy jsem tě nakrmil, navštívil, oblékl nebo utěšoval? Tehdy Ježíš odpoví: „… cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“ (Matouš 25:40). Snaž se to mít na paměti, až budeš procházet tímto dnem.