„Vyvedl je z temnoty, z nejhlubší tmy, a zpřetrhal jejich pouta.“ Žalm 107:14, ČSP

Bůh stále pracuje na osvobozování svého lidu – morálním i duchovním. Když byli Izraelci v otroctví, čteme: „Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí“ (Žalm 107:13, B21). Bůh přináší osvobození každý den prostřednictvím Ježíše: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní“ (Jan 8:36). Proto dělej následující kroky ke svobodě:
1) Volej k Pánu. Bůh řekl: „Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem“ (Jeremjáš 29:13). Volání Izraelců bylo opakovaným křikem jejich srdcí, a Bůh na výkřiky srdce reaguje. Tvé vysvobození začíná tím, že přiznáš svou úplnou závislost na něm. Místo toho, aby ses snažil všechno zvládnout sám, poslechni Bibli: „Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží“ (1. Petrova 5:7, B21).
2) Syť duchovně svou duši. Ježíš řekl: „Já jsem ten chléb živý … kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky“ (Jan 6:51). Když se budeš sytit Božím slovem a sdílet v modlitbě své pocity, Pán tvé břemeno ulehčí a nasytí tvou duši. O Ježíši čteme, že přišel, aby: „… vyhlásil zajatcům propuštění a … propustil zdeptané na svobodu…“ (Lukáš 4:18). Udělej si čas na rozjímání nad Božím slovem. Přemýšlej o něm, dokud neporozumíš tomu, jak ho uplatnit ve svém životě. Pouhá znalost bez uplatnění je zbytečná. Osvobození spočívá v tom, že se každý den budeš sytit Písmem, a to, co z něj vytěžíš, budeš uplatňovat ve své současné situaci. „Blaze člověku … Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí“ (Žalm 1:1-2, B21).
Dělej to každý den, a staneš se svobodným!