„… mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý…“ Skutky 1:3, B21

Důkazy o Kristově vzkříšení byly zkoumány mnohem pečlivěji než důkazy o jakémkoliv jiném historickém faktu!
Zkoumaly jej a zvažovaly největší vědecké kapacity, mezi něž patřil i Simon Greenleaf, který působil v letech 1833-1848 jako děkan právnické fakulty Harvardské univerzity. Přispěl k věhlasu harvardské právnické školy a je považován za jednu z největších autorit v dějinách důkazního práva. Když se Greenleaf rozhodl studovat vzkříšení a podrobit ho všem zákonitostem důkazního práva, dospěl k závěru, že vzkříšení je realitou, že to byla historická událost a že každý, kdo poctivě prozkoumal všechny důkazy, musí dojít k přesvědčení, že se to stalo.
Frank Morison, britský právník a inženýr, se rozhodl napsat knihu, v níž chtěl vyvrátit vzkříšení Krista. Svou knihu skutečně napsal, jejím obsahem však nebylo to, co zamýšlel! Při zkoumání všech důkazů totiž tento skeptický právník došel k tak ohromujícím závěrům, že byl nucen vzkříšení uznat a stal se věřícím. Kniha, kterou vydal pod názvem Kdo odvalil ten kámen?, přinesla detaily důkazů o vzkříšení. Úvodní kapitola má název Kniha, která neměla být napsána.
Právník Lew Wallace, unijní generál z doby občanské války v USA, se také rozhodl napsat knihu vyvracející Kristovo božství a jeho vzkříšení, ale nakonec oboje obhájil ve své slavné knize Ben-Hur, která byla označena za „nejvlivnější knihu devatenáctého století“.
Kristus vstal z mrtvých! Tví vykoupení milovaní vstanou také, a ty s nimi budeš moci strávit věčnost v Boží přítomnosti.