Přesvědčení a důvěryhodnost (1)

„Sledujte mě … a co udělám, udělejte i vy.“ Soudců 7:17

V předvečer velkolepého vítězství nad Madjánci řekl Gedeon své třísetčlenné armádě: „Sledujte mě … a co udělám, udělejte i vy“ (Soudců 7:17). Jak by reagovali tví známí, kdybys jim tohle řekl? Musel bys ta slova upravit například takto: „Následujte mě v podnikání,

Běž za cílem!

„Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte … Hledejte Hospodina, ať žijete!“    Amos 5:5-6, B21

Bet-el je místo, kde měl Jákob svůj sen, který mu změnil život, a kde učinil slib Bohu. Gilgal je místo, kde Izraelci tábořili, než Bůh zázračně rozdělil řeku Jordán, aby mohli poprvé vstoupit do zaslíbené země. Beer-šeba

Spal své mosty k minulosti

„… uvařil … na dříví z pluhu…“ 1. Královská 19:21, B21

Elíšova služba začíná těmito slovy: „Elíša … vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše…“ (1. Královská 19:21, B21). Elíša si zavřel cestu ke svému starému způsobu

Na manželství musí být dva

„A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.“    Efezským 5:33

Jedna žena odjela na prodloužený pracovní víkend. V pondělí dopoledne během posledního jednání náhle vyskočila a odešla z místnosti. Kamarádka, která vyšla za ní, aby zjistila, co se stalo,

Jairus (4)

„… zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.“        2. Timoteovi 1:10, B21 Není žádným překvapením, že Bůh ve svém srdci soucítí se zraněnými rodiči. Koneckonců, Bůh sám je také Otcem. Jsou snad nějaké rodičovské emoce, které by neznal? Jsi odloučen od svého dítěte? To byl i Bůh. Zachází někdo s tvým dítětem špatně?