„… v modlitbách neustávejte.“ 1. Tesalonickým 5:17

Nechal ses odradit a přestal ses modlit za problém? Pokud ano, pak dnešní slovo pro tebe zní: „… v modlitbách neustávejte“ (1. Tesalonickým 5:17). Bůh ti nemusí odpovědět tak, jak si představuješ, ani podle tvého časového plánu. Slíbil ale, že pokud se modlíš podle Božího slova, pak na tvou modlitbu odpoví: „… vždyť Hospodin … žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně“ (Žalm 84:12).
Když Izraelci vytáhli do boje proti mnohem mocnější Amálekově armádě, Mojžíš vybral nad údolím, kde se měla bitva odehrávat, horu jako místo modlitby a Izraelci zvítězili (viz 2. Mojžíšova 17:8-13). Když se Abraham dozvěděl o hrozící zkáze Sodomy a Gomory, zůstal stát v modlitbách před Hospodinem (viz 1. Mojžíšova 18:22), místo aby spěchal města varovat. Když se Nehemjáš od svých rádců dozvěděl, že hradby Jeruzaléma byly pobořeny, co udělal? Než položil první kámen na jejich obnovu, postavil základy svého projektu na modlitbách (viz Nehemjáš 1:4). Také Pavlovy dopisy obsahují více žádostí o modlitbu než žádostí o peníze nebo pohodlí.