„Hledejte především jeho království…“ Matouš 6:33

Do šestnáctého století vědci věřili, že Země je středem vesmíru a Slunce obíhá okolo ní. Pak přišel astronom Koperník a tvrdil, že se netočí Slunce okolo Země, ale Země okolo Slunce. Tím natrvalo způsobil revoluci ve vědeckém světě.
Ježíš totéž učinil v otázce učednictví: „Hledejte především jeho (Boží) království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:33). Hříšnost je v jádru sobectvím. Znamená to, že uctíváš sám sebe a své touhy, své potřeby, své plány povyšuješ nade všechno ostatní. Možná stále hledáš Boha, ale nehledáš ho „na prvním místě“. Místo aby ses snažil plnit jeho záměry, snažíš se ho přimět, aby on plnil tvé. Kdo koho potom následuje? Místo abys následoval Ježíše, pokoušíš se dosáhnout toho, aby on následoval tebe. Jenomže tak to nefunguje.
„Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: ‚Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej‘“ (Matouš 16:24-25). Všimni si slov „ztratí svůj život pro mne“. Dnes se hodně mluví o „hledání sebe samého“. Způsob, jak najít sebe, je – hledat Boha. D. L. Moody řekl: „Svět ještě stále potřebuje vidět, co Bůh udělá s, pro, skrze, v a prostřednictvím muže či ženy, kteří se mu plně a cele zasvětili.“ Pokud jsi ochoten se Bohu podřídit, nikdy nemůžeš předem vědět, co s tebou udělá.