„… vytrvejme v běhu…“ Židům 12:1

Zkušení běžci vědí, že když pokračují dál, chytnou nakonec „druhý dech“. Někteří o tom mluví jako o „runner’s high“ (běžcově vrcholu). Je to uvolnění adrenalinu, které v tobě vyvolá pocit, že bys dokázal běžet celý den.
Dnešní slovo pro tebe zní: Pokračuj v běhu, dokud nechytneš druhý dech! Pavel řekl: „… odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu“ (Židům 12:1-3).
Všimni si slova „podstoupil“. Nedovol, aby to, co se děje okolo tebe, narušovalo Boží působení ve tvém nitru. Obecně řečeno, tvé názory jsou ovlivněny tím, co se děje nyní. Člověka, který se topí, příliš nezajímá, co dobrého se bude dít zítra; on potřebuje pomoc teď. Měj na paměti, že to, čím procházíš právě teď, je dočasné, a hleď vstříc změně k lepšímu! Ve Starém zákoně řekl Bůh Izajášovi: „‚Potěšte, potěšte můj lid,‘ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy“ (Izajáš 40:1-2). A pak pokračoval tímto nádherným zaslíbením: „Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa“ (Izajáš 40:4-5). Přivlastni si tedy dnes to zaslíbení a běž bez ustání!