„… budu s tebou, pobiješ Midjánce … Pokoj tobě; neboj se…“ Soudců 6:16, 23

Jméno Jehova-Shalom: Hospodin je pokoj. Toto Hospodinovo jméno objevil Gedeón, když mu Bůh řekl, aby vedl Izrael proti Midjáncům. Pozice, do níž byl povolán, byla daleko nad jeho schopnosti: „… jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější“ (Soudců 6:15). Bůh mu odpověděl: „… budu s tebou, pobiješ Midjánce … Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš“ (Soudců 6:16, 23). Vystrašený Gedeón uvěřil Bohu ještě předtím, než bitva vůbec začala, a předtím, než zvítězil. Vírou viděl již zajištěný pokoj. Tak postavil oltář Jehovovi-Shalom: Hospodin je pokoj!
Často si myslíme, že pokoj budeme zažívat jenom tehdy, když se změní naše situace. Stejně jako Gedeón ale zjistíš, že vnitřní klid nezávisí na změně vnějších okolností. Záleží na tom, že věříš, že Bůh je s tebou, a že zažíváš jeho vnitřní pokoj. Ježíš zaslíbil: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14:27).
Ačkoliv se můžeš cítit neschopný čelit dnešním výzvám, pamatuj si Kristova slova: „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj … vzchopte se, já jsem přemohl svět“ (Jan 16:33). Pamatuj si, že tvou prací je vzchopit se a věřit, že Jehova-Shalom zařídí zbytek!