„A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“ Jeremjáš 23:6

Jméno Jehova-Tsidkenu: Hospodin je naše spravedlnost. Toto jméno bylo dáno skrze proroka Jeremjáše, když ohlašoval příchod Ježíše vykupitele: „… Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý … A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘“ (Jeremjáš 23:5-6). Před Ježíšovým příchodem spočívala spravedlnost v naší vlastní snaze. „Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem, svým Bohem, jak nám přikázal“ (5. Mojžíšova 6:25). V testu spravedlnosti jsme naprosto selhali! Ale „Pán naší spravedlnosti“ se stal řešením. „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ (2. Korintským 5:21).
Pamatuj: Jedině v Ježíši dosáhneš Boží spravedlnosti! Nemusíš se snažit dělat správné věci proto, aby ses cítil spravedlivý před Bohem, nebo si vytvářet zásoby dobrých skutků, ze kterých bys mohl čerpat, až to budeš potřebovat. Musíš neustále čerpat ze spravedlnosti, kterou Kristus uložil na tvůj účet. Je zbytečné, abys uvnitř sebe hledal pokoru, trpělivost, laskavost, lásku a podobné věci. Nejsou tam! Musíš si je vzít vírou ze zásob, které pro tebe byly uchovány v Ježíši. Provinilé srdce může čerpat odpuštění, znepokojený duch pokoj a unavená duše sílu od Jehovy-Tsidkenu.
Spasení jsi dostal pouze vírou. Stejným způsobem musíš čerpat spravedlnost a všechno ostatní, co potřebuješ: vírou v to, co Bůh vykonal a uložil pro tvé použití v Ježíši, Pánu naší spravedlnosti!