„Rozsévač rozsívá slovo.“ Marek 4:14

V Ježíšově podobenství o rozsévači padlo semeno na čtyři typy půdy, které vyprodukovaly čtyři různé výsledky. „Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají. U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou“ (Marek 4:15-20).
Semeno Božího slova nemůže selhat: „… vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal“ (Izajáš 55:11). Takže pokud se Boží sliby ve tvém životě nenaplňují, zeptej se sám sebe: „Jaký druh půdy jsem?“ Jsi útlocitný člověk a snadno se urážíš? Nebo jsi povrchní osoba bez duchovního kořenového systému? Nebo jsi trnitá země? Možná v tobě „časté starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí“ (viz Marek 4:19) opravdu dusí duchovní život? Anebo jsi bohatá, plodná půda, která produkuje výsledky? Zkontroluj půdu svého srdce.