„… buďte … laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem…“ Efezským 4:32

Vzhledem k tomu, jak jsme mezilidsky propojeni, často máme sklony podléhat určitým hříchům. V důsledku toho jsou oblasti našich slabostí obvykle šablonovité a předvídatelné. Je to, jako bychom měli „profil hříchu“. Michael W. Mangis ve své knize Popis hříchů, ochočujících si naše vzpurná srdce popsal devět takových typů pomocí starobylého systému zvaného Enneagram. Je to trochu kontroverzní, protože tento systém se používá v mnoha dalších duchovních tradicích. Má se však za to, že vychází z úvahy o sedmi smrtelných hříších a z ovoce Ducha, a proto může být aplikován i v rámci křesťanství. Abychom přispěli k tvému sebepoznání a mohli poukázat na konkrétní oblasti zranitelnosti, budeme se příštích několik dnů věnovat těmto devíti šablonám hříchu a devíti typům lidí, kteří s nimi pravděpodobně zápasí.
Typ reformátor: Reformátoři mají sklony k perfekcionismu. Mají vysoké nároky na dokonalost a jejich největším strachem je chybovat. Mohou z nich být skvělí chirurgové nebo vynikající golfisté. V tom nejlepším jsou to zarytí bojovníci, osobní strážci a proroci. Ale protože reformátoři zápasí s perfekcionismem a povýšeností, mají tendenci kritizovat ty, jejichž standardy nejsou tak vysoké. Dobrým příkladem je prorok Ámos. Psal o „olovnici v ruce Hospodinově“, která ukazuje, jak daleko se lidé odchýlili od Božích norem (viz Ámos 7:7-8). Pavel reformátorům napsal: „… buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4:32). Pokud jsi reformátor, bude tvou největší výzvou prokazovat v jednání s druhými lásku, trpělivost a milost. A s Boží pomocí to můžeš dokázat.