„Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš…“ Filipským 2:5, B21

Typ cílevědomý: Cílevědomí lidé rádi překonávají výzvy a vystupují za druhé. Jejich předností je motivace k růstu, posouvání hranic a získávání zkušeností. Inspirují a vedou lidi do akce a rádi stojí před zástupy. Jejich promluvy burcují. Jakmile však nedostanou šanci se uplatnit a zazářit, ztrácejí motivaci. Cílevědomí chtějí mít vliv, takže mohou být v pokušení ukazovat se v tom nejlepším světle a ze svého výkonu mohou nakonec učinit modlu. Mají sklon měřit úspěch velikostí potlesku a uznání. Jan Křtitel řekl o Ježíši: „On musí růst, já však se menšit“ (Jan 3:30). To je druh poddání se, jaký může být pro cílevědomé obtížný. Šimon kouzelník si myslel, že si může koupit tak působivý dar, jaký měl Petr, a nabídl Petrovi peníze výměnou za schopnost předávat druhým Ducha svatého (viz Skutky 8:18-22). Podobně nevyzrálý cílevědomý může vypadat, že slouží Bohu, ale vlastně slouží sám sobě. Pro mnohé z nás je pýcha „hříchem, který se nás tak snadno přichytí“ (viz Židům 12:1). Přestože cílevědomí mají schopnost dosahovat skvělých výsledků a obohacovat životy druhých, mohou se stát obětí svého vlastního obrazu a úspěchu.
Jak zní v tomto případě rada? Pavel řekl: „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši…“ (Filipským 2:3-5).