„Kdo jsem já, abych šel…“ 2. Mojžíšova 3:11

Když Bůh sděloval Mojžíšovi, že ho chce povolat, aby vyvedl Izraelce z otroctví, probíhal rozhovor takto: „‚Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.‘ Ale Mojžíš Bohu namítal: ‚Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?‘ Odpověděl: ‚Já budu s tebou!‘“ (2. Mojžíšova 3:10-12).
Mojžíš shrnul své obavy a nejistoty do jediné otázky: „Kdo jsem já?“ To je ale špatná otázka. Nejde o to, kdo jsi, ale čí jsi! Toho dne Bůh odhalil Mojžíšovi své jméno „Jsem, který jsem“. Jeho jméno je řešením každého problému a odpovědí na každou otázku. Jeho jméno zmírňuje každý strach, zapečeťuje každou modlitbu a vyhrává každou bitvu. Před jeho jménem se andělé klanějí a démoni třesou. V jeho jménu je náš hřích ospravedlněn a naše autorita potvrzena. Kdo jsi, je naprosto vedlejší. Bůh nás nepoužívá kvůli nám, ale nám navzdory. Nebesa nezkrachují, když nedáš desátek. A když uplatníš své nadání kdekoliv jinde, Boží království se nezhroutí.
Z důvodů, které budou zjeveny až na vnější straně časoprostoru, se však Bůh rozhodl uskutečnit své záměry prostřednictvím obyčejných lidí, jako jsme my. Bojíš se, že když neuspěješ, bude to znamenat, že tvá víra selhala? Připadá ti ta situace pro tebe nemožná? Pro Boha nemožná není. Důvěřuj mu, stůj na jeho zaslíbení, že bude s tebou, a vykroč vpřed!