Jak přijmout „dvojnásobný díl“

„Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!“ 2. Královská 2:9

Ve Starém zákoně Elijáš řekl Elíšovi: „‚Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat.‘ Elíša řekl: ‚Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!‘ Elijáš mu řekl: ‚Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe

Zkus to s Bohem!

„Přinášejte … úplné desátky … pak to se mnou zkuste…“ Malachiáš 3:10

Bůh je pečlivý plánovač. Například naplánoval banket nazvaný „Beránkova svatební večeře“ s předstihem dvou tisíc let (viz Zjevení 19:9, B21). Vyzval Noeho, aby postavil archu „dlouhou tři sta loket, širokou padesát loket a vysokou třicet loket“ (viz 1. Mojžíšova 6:15). Určil

Vyvaruj se hloupých spekulací

„Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za dnů Syna člověka…“ Lukáš 17:26

Kdyby se tvůj doktor mýlil v diagnóze tak často, jako se pletou někteří odborníci na biblická proroctví, důvěřoval bys mu a užíval bys léky, které ti předepsal?Jeden „odborník“ prodal milióny výtisků knihy, v níž předpovídal vytržení církve do roku

Důvěřuj neměnnému Božímu charakteru

„… nezahlédnu ho…“ Jób 23:9, ČSP

Někdy nebudeš vnímat Boží přítomnost. To jsou pak těžké časy. Jób uprostřed trápení řekl: „Půjdu-li na východ, on tam není, pakliže nazpět, nepochopím ho; když koná něco nalevo, nezahlédnu ho, jestliže se skryje napravo, rovněž ho neuvidím“ (Jób 23:8-9, ČSP). Jób si připadal od Boha daleko. Avšak

Dostaneš zpět víc, než dáš

„… žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84:12

V určitém smyslu je nemožné Bohu cokoliv „obětovat“. Jestliže dostaneš zpátky víc, než co jsi dal, obětoval jsi vůbec něco? Věčná odměna vždy převáží pozemskou oběť. V soudný den budeme litovat jedině toho, co jsme nedali Bohu zpět.Může to vypadat neuvěřitelně, ale klíčem