„Měl pak ještě jiný sen…“ 1. Mojžíšova 37:9

Pokud se sen, který jsi od Boha měl, již splnil, požádej ho o další. Větší. Bible říká: „Měl pak ještě jiný sen…“ (1. Mojžíšova 37:9). Ten druhý sen byl mnohem větší. V prvním snu to byly jen snopy, které se Josefovy klaněly, ale v tom druhém se mu již klaněly hvězdy na nebi. Požádej Boha, aby ti pomohl pozvednout pohled a mířit k vyššímu cíli.
Ale dej si pozor pozor! Než ti Bůh dá další sen, bude sledovat, co děláš s tím, který ti už dal. „Nepohrdej malými začátky, neboť Pán se zaraduje, když uvidí, jak toto dílo začalo…“ (Zacharjáš 4:10, přel. z angl.). Na počátku skvělých konců stojí obvykle jen skromné začátky. „… Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas“ (1. Petrova 5:5-6). Pokud je například tvým snem, aby se ti finančně dařilo, je to v souladu s Božími zaslíbeními (viz 5. Mojžíšova 8:18; Izajáš 48:17; 2. Korintským 9:8; 3. Janova 2). Existují však tři důležité biblické podmínky, které musíš splnit, aby se tvůj sen naplnil:
1) Musíš být ochotný uctívat Boha svým současným příjmem (viz Malachiáš 3:8-10).
2) Musíš být ochotný podělit se s potřebnými o to, co máš (viz Přísloví 11:25).
3) Musíš dodržovat rozpočtovou kázeň, abys nemrhal tím, co ti Bůh dává, na zbytečné nákupy a unáhlené investice (viz Přísloví 21:20).
Když splníš tyto podmínky, Bůh zaslibuje, že ti požehná a naplní sen, který ti pro tvůj život dal.