„Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak ještě více.“    1. Mojžíšova 37:5

Příběh o Josefovi nás učí, že úspěch může způsobit, že s námi okolí bude špatně zacházet. Ne každý bude tvůj úspěch oslavovat, včetně tvých nejbližších. Když se zvěst o Ježíšově službě začala šířit, jako první ho odmítli lidé z jeho rodného města. Proto Ježíš řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě“ (Matouš 13:57). Stejně mluví Bible o Josefovi: „Bratři na něho žárlili…“ (1. Mojžíšova 37:11). Říkáme tomu – závist!
Když ti Bůh žehná, ti, kdo se cítí opomenutí, se mohou na tebe zaměřit. Někteří mohou mít dokonce pocit, že si takové požehnání zaslouží více než ty. Tak to cítil Kain, když zabil svého bratra Ábela. Stejně se cítil král Saul, když David zabil Goliáše a lidé zpívali: „Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce“ (1. Samuelova 29:5). Krátce nato začal Saul po Davidovi vrhat oštěpy. A oštěp jeho ruku již nikdy neopustil, dokud neproklál jeho vlastní srdce. To proto, že závist je bumerang – vrátí se, aby ublížila tomu, kdo ji vypustil. Když otec uspořádal slavnost, aby oslavil návrat marnotratného syna, starší bratr řekl: „Tolik let už ti sloužím … a mně jsi nikdy nedal … abych se poveselil…“ (Lukáš 15:29). Starší syn udělal tři chyby, které často děláme i my:
1) Porovnával se se svým bratrem.
2) Poukazoval na jeho hříchy a nedostatky.
3) Nedokázal ocenit hloubku lásky a požehnání, které mu otec dával.
Tak se pouč z jeho chyb.