„Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy.“        2. Mojžíšova 18:23

Proč trváme na tom, že všechno uděláme sami? Ze tří důvodů:
1) Bojíme se, že by to druzí neudělali tak dobře jako my. Ale jak jinak se to mají naučit?
2) Bojíme se, že by nás zastínili. Bible říká: „… v úctě dávejte přednost jeden druhému“ (Římanům 12:10).
3) Myslíme si, že Bůh očekává, že všechno zastaneme osobně. Mojžíšovi ale jeho tchán řekl: „Poslechni mě, poradím ti … Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu … Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže … Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoli bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji“ (2. Mojžíšova 18:19-23).
Takže zhodnoť, co můžeš udělat jen ty sám, a to, co mohou udělat druzí, deleguj. Pokud je práce pro tebe příliš velká, přijmi to jako znamení, že ti Bůh říká: „Nezkoušej to sám!“ To neznamená, že bys ji měl přehodit na kohokoliv. Pokud ji předáš nevhodnému člověku, kterému nebude dávat smysl, bude následovat pohroma. Musíš: a) najít správnou osobu; b) dát jí správnou práci; c) věřit jí, že vykoná práci správně. Udělej tyto tři kroky a uvidíš, že si užiješ ovoce svého úspěchu.