„Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!“ 2. Královská 2:9

Ve Starém zákoně Elijáš řekl Elíšovi: „‚Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat.‘ Elíša řekl: ‚Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!‘ Elijáš mu řekl: ‚Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak‘“ (2. Královská 2:9-10). Elíša dostal svůj „dvojnásobný díl“ a předvedl dvakrát více zázraků než jeho učitel Elijáš. Klíčovým slovem zde je: „Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán…“ (2. Královská 2:10). Jinými slovy, „Zůstaň při mně a můžeš to mít.“ Všimni si čtyř míst, na které Elíša následoval Elijáše:
1) Gilgál. To je místo, kde byli Izraelci obřezáni (viz Jozue 5:8). Obřezání zahrnuje „odříznutí masa“. Musíš se nechat vést Božím Duchem a říct „ne“ své tělesné přirozenosti. To je těžká věc.
2) Bét-el. To je místo, na němž měl Jákob nebeské vidění (viz 1. Mojžíšova 28:19). Jestli nemáš vizi, která se narodila z Boha, budeš bezcílně unášen životem.
3) Jericho. Tam se Jozue setkal tváří v tvář s Bohem a tázal se: „Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“ (Jozue 5:14). Jen když se poddáš Bohu, zažiješ vítězství.
4) Jordán. Řeka Jordán vtéká do Mrtvého moře, a proto představuje smrt. Buď připraven „účastnit se vlastního pohřbu“ – každý den (viz 1. Korintským 15:31). Pavel řekl: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Galatským 2:19-20).
Chceš dvojnásobnou porci Božího Ducha? Můžeš ji mít, pokud dodržíš podmínky.