„Nikdy neztratil ze zřetele, kam směřoval.“ Židům 12:2 (přel. z angl.)

O Ježíši Bible říká: „Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu“ (Židům 12:2-3). Jinými slovy: Ježíš nikdy neztratil ze zřetele, kam směřoval. A tvá vize je také tím, co pohání tvou vášeň.
Všiml sis někdy, jak často Bůh přetváří ty nejtěžší hříšníky na své největší služebníky? Je to proto, že jsou vášniví, a když je jejich vášeň ovládnuta a přesměrována, stanou se úžasnými nástroji v Božím království. Teď rozumíš tomu, proč se tě nepřítel tak moc snažil zničit. Ví totiž, že jakmile jednou sladíš svou vášeň s Božím plánem, nic tě nezastaví. Vášeň je duchovní energie, bez ní jsi povadlý jako mokrá nudle a mdlý jako nemocniční strava. Takže místo toho, aby ses snažil potlačit svou vášeň, nech Boha, ať ji přesměruje.
Ježíš říká církvi konce věků: „… nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!“ (Zjevení 3:15). Ke komu mluví? K praktikujícím křesťanům, kteří žijí, žení se a vdávají, mají děti, kupují auta, shromažďují cenné papíry a dělají všechno, co jejich moderní současníci, ale bez vášně. Prostě jen tak proplouvají! Bible říká: „Okuste a uzříte…“ (Žalm 34:9). Jinými slovy: chop se příležitosti a dělej něco užitečného! A co když se mineš cílem? Pravdou je, že se určitě mineš, pokud se o nic nepokusíš! Tvůj přirozený pud sebezáchovy tě může oloupit o jedinou šanci, kterou možná v životě dostaneš. Takže pokud jsi odpadl, znovu se vzchop. Pokud jsi selhal, zkus to znovu. Požádej Boha, aby v tobě znovu roznítil oheň vášně.