Jak se stát podobným Kristu

„… žije ve mně Kristus.“ Galatským 2:20

Kdyby ses mohl změnit vlastním úsilím, nepotřeboval bys Pána. A navíc, jakákoliv snaha získat nebo zasloužit si jeho milost tě diskvalifikuje. Jak to? Protože se snažíš být zdrojem vlastní spásy, vlastního významu či vlastní síly. Pokud chceš vědět, co Boha opravdu znepokojuje, pak je to právě

Bůh ti dává vše, co potřebuješ

„Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.“ Žalm 18:29

Bůh tě nejen vykoupil a povolal, abys mu sloužil, ale také tě vybavil. Všechno, co potřebuješ pro splnění svého poslání, je právě teď ve tvém životě a čeká to pouze na tvé rozpoznání! Všechno, co je nerozpoznané, zůstává nedoceněné; všechno,

Přijímej Boží zaslíbení osobně pro sebe!

„Přichází den strachu, já však doufám v tebe.“ Žalm 56:4

Podkladem tvých nejhlubších obav jsou myšlenky, ať už vyjadřené veřejně, nebo držené v soukromí. V obou případech je musíš zajmout a nahradit jinými. Jestli to neuděláš, zajmou ony tebe a budou tě ovládat.Jednou z nejmocnějších zbraní, které ti Bůh dal k překonání strachu

Tu pevnost můžeš zbořit!

„Zbraně našeho boje … mají od Boha sílu bořit hradby.“ 2. Korintským 10:4

Když je tentýž vzorec zla předáván z pokolení na pokolení, Bible to nazývá „pevností nepřítele“.David měl problém s chtíčem, což vyústilo v aféru se ženou jiného muže. Týž duch přešel na jeho syna Amnóna, a ten znásilnil svou sestru (viz

Tipy pro poutníky (2)

„V Kristu … poznáváme, kdo jsme.“ Efezským 1:11, přel. z angl.

Boží vůlí pro tebe není to, abys jenom přežíval. On chce, abys prospíval. Satan na tebe bude útočit, nemůže tě však odloučit od Boží lásky, ani nemůže Bohu zabránit, aby ti žehnal. Bude ti lhát a tvrdit, že může, ale ve skutečnosti