„… dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky…“ Jan 14:16, B21

Vzpomínáš si na večeře bez mobilů? Užívali jste si s rodinou, že jste spolu, a žádná technologie vás nevyrušovala. Jsme generace, která ztrácí umění komunikace a intimity. To má vliv i na čas, který trávíme o samotě s Bohem.
Ačkoliv Ježíš „předběhl“ dnešní vysoce technizovanou dobu, byl neustále žádaný. Zástupy ho pronásledovaly v každou denní i noční hodinu. A přece nám Písmo říká: „Časně ráno … odešel na pusté místo a tam se modlil“ (Marek 1:35). Ježíš si dokázal udělat čas na obecenství s Otcem o samotě. Zůstat v klidu a naslouchat, cíleně eliminovat životní šumy a rámus, to vyžaduje duchovní disciplínu. Když to však budeme dělat, objevíme nádherné obecenství s Duchem svatým, které uspokojí naše srdce. Věnuj několik minut četbě čtrnácté až šestnácté kapitoly Janova evangelia a dovol svému duchu, aby vstřebal jejich poselství. Všimni si, že Ježíš chce, aby jeho učedníci měli pokoj, a posiluje je ujištěním, že je nikdy nenechá samotné. A všechna tato požehnání chce předat i nám.
Ptáš se, jak můžeš najít takový pokoj a útěchu? Odpověď zní: Je to práce v srdci. Duch svatý totiž žije v tobě. Ježíš řekl svým učedníkům: „… dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky…“ (Jan 14:16, B21). Duch svatý je dostupný, přebývá v každém opravdovém věřícím a poskytuje nám všechno, co potřebujeme, abychom se mohli vyrovnat s životními těžkostmi a příležitostmi. Tohle je možná tím nejlépe střeženým tajemstvím křesťanství. „Utěšitel“ byl zaslíben Synem, poslán Otcem a dnes je díky víře náš. Přijmi jej, důvěřuj jeho moci, zažívej jeho pokoj a následuj jeho vedení!