„Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky…“        Jan 14:16, B21

Z přijetí Ducha svatého plyne mnoho výhod. V Novém zákoně Ježíš svým učedníkům řekl: „Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky…“ (Jan 14:16, B21). Řecké slovo pro „utěšitel“ je „paraklétos“, což je označení pro osobu, která ti jde po boku, aby tě posilovala, dodávala ti odvahy a radila ti. Přemýšlej o tom do hloubky. Když si připadáš skleslý, zmatený a bezmocný, máš přístup k moudrému, soucitnému a kompetentnímu pomocníkovi, který tě přijde podepřít a poskytne ti, co potřebuješ. Takže místo aby ses snažil bojovat sám, nauč se spoléhat na něj, důvěřovat jeho moci a prosit jej, aby v tobě konal své mocné dílo.
Tady je další požehnání od Ducha svatého. Pavel napsal: „Duch svatý vám řekne, kam jít a co dělat; a pak nebudete pořád dělat věci, ke kterým vás nutí vaše zlá přirozenost“ (Galatským 5:16, přel. z angl.). Duch neustále bojuje proti tělu. A ať to myslíme sebelépe, naše tělesná přirozenost nikdy nemůže být přemožena pomocí lidského uvažování. To působí jenom porážku a zklamání.
A dalším užitkem toho, že v tobě přebývá Duch, je, že získáváš kvalifikaci žít stylem života, který řídí Duch. V Bibli čteme: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží“ (Římanům 8:14). Sice se modlit, ale dělat věci podle svého nejlepšího úsudku – to není Boží cesta. Tvůj životní styl má určovat vedení Duchem svatým, ne tvoje myšlení.