„Máme-li dary (schopnosti, nadání, vlastnosti), které se liší podle milosti, jež nám byla dána, používejme je.“    Římanům 12:6, přel. z angl.

Bůh ti dal určité vztahy, dovednosti, zkušenosti a povahové rysy a chce, abys je používal k plnění jeho záměrů. Využil soutěže krásy, aby se Ester stala královnou Persie, a zastavil tak genocidu Židů. Použil si Nehemjášovy svědomitosti v úloze králova číšníka, aby mu zajistil královu přízeň, jež mohla otevřít cestu k vybudování jeruzalémských hradeb. Použil si Davidova hudebního nadání, aby Davidovi zjednal přístup ke králi Izraele. Použil si Josefova uvěznění a jeho schopnosti vykládat sny, aby zachránil dva národy před hladomorem. Použil si horlivosti pronásledovatele Kristových následovníků jménem Saul z Tarsu, aby rozšířil evangelium prostřednictvím tří misijních cest, během nichž byla napsána polovina Nového zákona.
Jestliže si Bůh použil tyto lidi, bude používat i tebe. A on to opravdu chce! Ve skutečnosti v tobě pěstuje talenty, které budou sloužit cílům jeho království způsobem, o němž zatím nevíš. Možná to budou tvé Bohem dané atletické schopnosti nebo hudební sklony, které si použije jako platformu, díky níž ho budeš moci chválit. Nebo to bude tvůj tvořivý duch. Anebo tvá zvláštní individualita. Může to být i tvá staromódní pracovní etika. Ať je to cokoliv, je to dar, který ti Bůh dal, abys jej užíval pro něj.
Tajemství úspěchu je v tom, že děláš to nejlepší, co můžeš, s tím, co máš, a tam, kde se nacházíš. Nezáleží na okolnostech, bohatství, moci nebo oblasti obdarování. Nejde ani o minulé zkušenosti nebo budoucí možnosti. Jde o správné hospodaření s každou příležitostí, všemi způsoby a každý den. Takže dnes i dále používej to, co ti Bůh dal.