„Přichází den strachu, já však doufám v tebe.“ Žalm 56:4

Podkladem tvých nejhlubších obav jsou myšlenky, ať už vyjadřené veřejně, nebo držené v soukromí. V obou případech je musíš zajmout a nahradit jinými. Jestli to neuděláš, zajmou ony tebe a budou tě ovládat.
Jednou z nejmocnějších zbraní, které ti Bůh dal k překonání strachu a obav, je schopnost přijímat jeho zaslíbení osobně pro sebe. Zde je jen pár příkladů z Bible: „Neboj se … jsi můj. Půjdeš-li hlubokými vodami a velkými problémy, budu s tebou. Půjdeš-li řekami potíží, ne
utopíš se! Budeš-li kráčet ohněm útisku … plameny tě nestráví. Neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh…“ (Izajáš 43:1-3, přel. z angl.). A co by mělo být tvou odpovědí na Boží zaslíbení? Budu rozhodný a udatný, nebudu mít strach a nebudu se děsit, neboť Hospodin, můj Bůh, bude se mnou všude, kam půjdu (viz Jozue 1:9). Oko Hospodinovo nade mnou bdí, neboť se ho bojím, ctím a uctívám jej s bázní, a protože s důvěrou čekám na jeho milosrdenství a milující laskavost (viz Žalm 33:18). Když mé srdce zachvacuje strach a bezhlavost, řeknu sám sobě: Buď silný, neboj se! Můj Bůh přijde a spasí mne (viz Izajáš 35:4). „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? … když přijdou nesnáze, na vysokou skálu mě zvedne mimo dosah mých nepřátel. Tehdy budu … zpívat jemu chvály s mnohou radostí“ (Žalm 27:1, 5-6, přel. z angl.).
Chceš překonat své obavy a starosti? Přijímej Boží zaslíbení osobně pro sebe!