„Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.“ Žalm 18:29

Bůh tě nejen vykoupil a povolal, abys mu sloužil, ale také tě vybavil. Všechno, co potřebuješ pro splnění svého poslání, je právě teď ve tvém životě a čeká to pouze na tvé rozpoznání! Všechno, co je nerozpoznané, zůstává nedoceněné; všechno, co je nedoceněné, zůstává bez odměny; a všechno, co se nedočká odměny, nakonec opustí tvůj život.
Během kalifornské zlaté horečky posedla jeden mladý pár touha po zlatě. Prodali svou farmu i veškerý majetek a vyrazili na západ, aby ho hledali. Jedno zklamání stíhalo druhé, až se nakonec ocitli v bankrotu a odstěhovali se do Evropy. O mnoho let později se vrátili do Ameriky a rozhodli se navštívit svou starou farmu. Když tam však dorazili, spatřili, že je obestavěna bezpečnostními hlídkami a obehnána vysokým drátěným plotem. Vyptávali se a zjistili, že pod jejich bývalou farmou je druhé největší naleziště zlata v Americe a pozemek je nyní v majetku vlády.
Bůh všude kolem tebe rozmístil zdroje a lidi, které nevidíš. Některé z největších darů ve tvém životě dosud čekají na rozpoznání, protože jsou zatím ještě v zárodku. A pokud je nedokážeš rozpoznat, přijde tě to draho. Pavel napsal věřícím do Efezu: „Prosím … abyste … osvíceným vnitřním zrakem viděli…“ (Efezským 1:17-18). A David se modlil: „Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého“ (Žalm 119:18). Někdy nedokážeš pro stromy vidět les. Máš v sobě i kolem sebe bohatství, které nikdy neuvidíš, dokud ti je Bůh nezjeví. A on to udělá, když ho budeš hledat.