„Izrael (Jákob) Josefa miloval … Proto mu udělal pestře tkaný plášť.“        1. Mojžíšova 37:3 (přel. z angl.)

Podívejme se na tři různé pláště, které Josef nosil, a které reprezentují obraz tvého života jako křesťana. Prvním byl plášť spasení. Všimni si, že to byl dar od jeho otce, Josef za něj nemusel zaplatit ani korunu, neušil na něm ani steh a nezajistil ani centimetr látky. A to je příběh našeho spasení, je to tak? Bible říká: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit“ (Efezským 2:8-9).
Bratři, motivovaní závistí a rozhořčením, hodili Josefa do jámy a namočili jeho plášť do kozí krve, aby přesvědčili svého otce, že ho zadávila divoká zvěř. Vidíš ten obraz? „… krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu“ (1. Janova 1:7). Ve starozákonních dobách, když někdo zhřešil, přivedl k oltáři obětního beránka, aby kněz prolil jeho krev jako platbu za hříchy. Kněz ale nezkoumal tu osobu, nýbrž beránka. Pokud toho byl beránek „hoden“, bylo přijato pokání za hříchy dotyčného člověka.
Ve chvíli, kdy uznáš svůj hřích a modlíš se: „Otče, přicházím ve jménu Ježíše, Beránka Božího,“ Bůh ti zcela odpouští a přijímá tě. „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16).