„Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven.“ 1. Mojžíšova 39:12

Druhý plášť, který Josef nosil, byl plášť pokušení. Bible říká: „Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci … Tu ho chytila za oděv se slovy: ‚Spi se mnou!‘ Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven“ (1. Mojžíšova 39:11-12). Josef byl mladý, pohledný, osamělý, daleko od domova a čelil opakovanému pokušení ze strany manželky svého zaměstnavatele. Odolal ale jejím nástrahám a řekl: „Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“ (1. Mojžíšova 39:9).
Jeho první starostí nebylo, že nedokáže vyváznout, ale že by nevydržel sám se sebou, pokud by podlehl. Připomínal si, jak ho Bůh miluje, ochraňuje a žehná mu, a to mu pomohlo odolat jakémukoliv tělesnému pokušení a podnětům, které mohly přijít. S Davidem to bylo jiné. Po své aféře s Bat-šebou napsal ve své kajícné modlitbě tato slova: „Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích“ (Žalm 51:6).
Proti komu hřešíš? Proti Bohu. Kdo sleduje, co děláš? Bůh, ten, který ukázal rozsah své lásky na Golgotě. Odpustil Bůh Davidovi? Ano, a tobě odpustí také. Ale Davidův příběh potvrzuje, že někdy musíme žít s následky svých činů, které mohou zničit nejen nás, ale i ty, kteří spoléhají na naše vedení. Pavel, největší z apoštolů, přijal tuto pravdu: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16).