„… oblékl ho do šatů z jemné látky…“ 1. Mojžíšova 41:42

Třetí plášť, který Josef nosil, byl plášť osudu. Josef uctíval Boha i za nejtěžších okolností, a to ho nakonec dovedlo až na egyptský trůn. Nosil plášť vůdcovství a naplňoval svůj osud. Žalmista popsal Boží jednání: „… vyslal už před nimi muže, Josefa, který byl prodán do otroctví. Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal, až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila. Poslal pro něj král a pout ho zbavil, vládce národů ho osvobodil. Učinil ho pánem svého domu, vládcem veškerého svého jmění…“ (Žalm 105:17-21).
Zkoušky a pokušení, kterým čelíš, jsou více než tvá budoucnost. Připravují tě na tvůj osud! Celý tvůj život může být přípravou na jediné období, na jediný úkol. A čím větší úkol, tím větší útok, který proti tobě půjde. Ve třicáté deváté kapitole první knihy Mojžíšovy je pětkrát řečeno, že „Hospodin byl s Josefem“. To ho ale neosvobodilo od zrady vlastní rodiny nebo opakovaného pokušení ze strany manželky nadřízeného, od obvinění a nespravedlivého věznění nebo zklamání ze strany číšníka, s nímž se spřátelil ve vězení. Avšak při pohledu zpět Josef zjistil, že všechny tyto zkušenosti byly „přípravou na vládnutí“.
Když se ptali Stradivariho, proč k výrobě houslí používá pouze dřevo ze stromů, které přestály největší bouře, odpověděl: „Dřevo zkoušené počasím vydává nejkrásnější tóny.“ Takže vydrž, důvěřuj Bohu, a budeš zpívat píseň vítězství.