„On na svém těle vzal naše hříchy na kříž…“ 1. Petrova 2:24

Zadruhé, Golgota byla zástupná, což znamená, že to byl čin, který někdo vykonal za někoho jiného. Při pohledu objektivem sentimentu nebo pověry může kříž ovlivnit tvoje emoce, ale nemůže spasit tvou duši. Když však kříž vnímáme jako zástupný akt, pak může spasit kteroukoliv duši! Petr napsal: „On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti“ (1. Petrova 2:24).
Kdyby Ježíš na Golgotě nesplnil svůj úkol, byl by Bůh nucen nás odsoudit k smrti za naše hříchy. Místo toho ale Ježíš jako náš zástupce vytrpěl trest, který jsme spravedlivě zasluhovali my, čímž nás vysvobodil a dal nám věčný život. Zástupná oběť byla historickým Božím plánem, jehož pomocí se Bůh rozhodl vysvobodit svůj lid z trestu za jeho hřích. Když Adam a Eva zhřešili, použil Bůh zástupně zvíře, aby přikryl jejich nepravost. Přijal Ábelovu oběť z jeho prvorozených ovcí (viz 1. Mojžíšova 4:4) a Abrahamova berana, který uvízl v houští, výměnou za Izákův život (viz 1. Mojžíšova 22:13). Zástupná oběť, bezesporu největší Boží plán záchrany duše, byla jednou provždy projevena, když se Ježíš obětoval na Golgotě.
Bůh, plně uspokojený Kristovou smírčí obětí, vymazal zápis o nás a prohlásil nás za nevinné ve svých očích! „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ (2. Korintským 5:21). Na kříži se Ježíš stal tím, čím jsme byli my – hříchem, abychom se my mohli stát tím, čím byl on – spravedlností! Všechno, co Ježíš od svého narození z panny vykonal – bezhříšný život, vykupitelská smrt, zázračné vzkříšení, slavné nanebevstoupení a kněžská služba v nebi – vykonal jako náš zástupce a spasitel.