„… Ježíš … řekl: ‚Dokonáno jest.‘ A nakloniv hlavu skonal.“ Jan 19:30

Začtvrté, Golgota byla vítězná! Kříž může vypadat jako triumf zla nad dobrem nebo moci nad bezmocí, ale jenom pro ty, kdo nerozumějí Kristovu poslání. Nikdy nebyla odvaha větší nebo síla silnější. Když Ježíš zvolal „dokonáno jest“ (v některých překladech je „je dokončeno“), nechtěl říct: „Je konec, jsem poražen.“ Golgota měla k porážce daleko, Ježíš naopak dosáhl trojího triumfu:
1) Přemohl vlastní lidskou touhu vyhnout se nevýslovnému utrpení: „.… padl tváří k zemi a modlil se: ‚Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš‘“ (Matouš 26:39).
2) Přemohl démonické mocnosti temnoty: „Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství“ (Koloským 2:15).
3) Překonal neústupné požadavky zákona vůči hříšníkům: „… Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří“ (Římanům 10:4).
Na Golgotě triumfovala láska nad zákonem a nás, kteří bychom nikdy nedokázali žít podle Božího zákona, navěky osvobodila. „Dokonáno jest“ bylo zvolání vítěze, nikoliv oběti! Pro dav nebo pro jeho zničené učedníky to tak v tu chvíli nevypadalo, ale o tři dny později prázdný hrob ukázal, že Ježíš zvítězil nad smrtí. Vše to shrnuje věta: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Římanům 10:9).