„Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život.‘“ Jan 11:25

Proč je Kristovo vzkříšení jedinečné?
1) Kristus je jediný, který znovu nezemřel. Všichni ostatní, kteří v Písmu vstali z mrtvých, zase zemřeli. Ježíš byl slavnou výjimkou. Důsledkem bylo, že se stal knězem „podle moci nesmrtelného života“ (viz Židům 7:16, B21). A platí jeho svědectví: „Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků“ (Zjevení 1:18, B21).
2) On jediný vstoupil na nebe, aby nás zastupoval před Bohem. Jiní kněží zemřeli a jejich služba tím skončila. O Ježíšovi je ale řečeno, že je „knězem navěky“ (viz Židům 7:17). A při čekání na druhý příchod nečinně nesedí – zastupuje nás před Bohem. „… vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří“ (Židům 9:24). To znamená, že žádné obvinění vznesené proti nám nemůže obstát. „Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“ (Římanům 8:34, B21).
3) Kristus má moc tě po smrti vzkřísit. Učedníky posiloval úžasným zaslíbením: „Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy“ (Jan 14:19, B21). A to zaslíbení se týká i tebe! „… sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky“ (1. Tesalonickým 4:16-17, B21). Jaký to bude nádherný den!