„Pokud milujete pouze lidi, kteří milují vás … nejste o nic lepší než jiní lidé.“        Matouš 5:46-47, přel. z angl.

Jon Walker napsal: „Pošlete fotku a já vám odpovím. To je obvyklá formulace seznamovacích inzerátů a v dnešní době má smysl dbát opatrnosti. Pokud ale jde o milování druhých, neříkáš také ‚pošli nejdřív fotku‘? Každý to říkáme jinak: Musím vidět, jestli jsi dost dobrý. Nejsem si jistý, zda jsi hoden mé lásky. Musíš jednat tak, jak očekávám, než tě budu milovat.“
Je načase, abychom přestali lidi posuzovat „podle lidských měřítek“ (viz 2. Korintským 5:16). Ježíš řekl v kázání na hoře: „… abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Matouš 5:45-48). Boží láska k nám je „dokonalá“, protože je bezpodmínečná, neodsuzující a nesnaží se nás spoutat. Bible říká, že Bůh nás miloval i tehdy, když jsme ještě byli jeho nepřáteli: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5:8).
Je tedy ve tvém životě někdo, kdo ti ublížil, a teď je pro tebe těžké ho milovat? Pokud ano, modli se: „Otče, zápasím o to, abych dokázal milovat (doplň jméno). Pomoz mi zahodit všechno odsuzování a obviňování a začít ho milovat tak, jako ty miluješ mne.“