„Hospodin je při mně, nebojím se.“ Žalm 118:6

Se strachem v té či oné podobě se budeš potýkat neustále. A tvé obavy se budou lišit v různých obdobích života. Jakmile tento fakt přijmeš, můžeš dělat pokroky.
Například Julius Caesar dobyl svět, ale bál se hromu. Ruský car Petr Veliký plakal jako dítě, když měl přecházet mosty. Slavný britský spisovatel Samuel Johnson by nikdy nevkročil do místnosti levou nohou. Když se náhodou spletl, vrátil se a vešel znovu pravou. (Které noze dáváš přednost ty?) Pokud dovolíš strachu, aby tě ovládal, nedovolí ti prožívat život naplno. Strach plodí nečinnost, nečinnost plodí nezkušenost, nezkušenost plodí nevědomost a nevědomost vyvolává strach. Je to bludný kruh. Pokud v něm uvízneš, zde je několik míst z Písma, která ti pomohou:
1) „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá“ (Izajáš 26:3).
2) „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14:27).
3) „Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele“ (Přísloví 16:7).
4) „… v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?“ (Žalm 56:5).
5) „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy“ (2. Timoteovi 1:7).
Přivlastni si tato místa z Písma v modlitbě, postav se na ně a neustup strachu ani o píď!