„Bůh … připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

Někteří lidé se po celý život nacházejí v beznadějné situaci, a přesto se nikdy nerozhodnou požádat Boha, aby jim z ní svou mocí pomohl. „Snášet utrpení“ neznamená, že musíš žít v bídě déle, než je nutno. „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Římanům 12:2). Když svou mysl obnovuješ Božím slovem, Pán ti ukáže svou vůli a dodá ti sílu, abys jednou provždy vyřešil to, s čím léta zápasíš. Tak si nestěžuj na svou situaci a rozhodni se ji vyřešit.
Spisovatel John Mason napsal: „Nepřijímej svůj současný stav jako svou trvalou situaci do budoucna. Rozhodni se žít a naplnit své poslání. Pavel řekl: ‚… žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme‘ (2. Korintským 5:7). Hybnou silou pro nás nemusí být to, jak věci vypadají, ale to, co je skutečné. Pokud celá léta říkáš: ‚Procházím touhle situací,‘ pak se postav a prohlas: ‚Už dost! Je načase dostat se z té bídy ven!‘ Nepřítel chce, abys věřil, že nikdy nezvítězíš nebo že nikdy nepřekonáš svou současnou situaci. Boží slovo však říká: ‚Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž … připraví i východisko…‘ (1. Korintským 10:13). Tak vezmi tento verš a postav se na něj. Bůh je věrný. On připraví východisko.“
Možná se tvá situace nezmění okamžitě. Z Božího pohledu jsi se z ní ale už dostal.