„Vírou … Vytrval, jako by viděl Neviditelného.“ Židům 11:27, B21

Mojžíšův život lze shrnout jedním slovem: vytrval. Vytrval navzdory opovržení ze strany faraóna, nejmocnějšího vládce na zemi. Vytrval navzdory zatvrzelosti Izraelců, kteří reptali, obviňovali ho a bouřili se. Vytrval navzdory kritice Mirjam a Árona, své vlastní rodiny. Vytrval navzdory negativním zprávám vyzvědačů, kteří se vrátili ze zaslíbené země se slovy: „Ti obři jsou příliš velcí, kdežto my jsme příliš malí“ (4. Mojžíšova 13:33, přel. z angl.).
Jak to Mojžíš dokázal? Odpověď zní: „Vírou … Vytrval, jako by viděl Neviditelného.“ (Židům 11:27, B21). Upíral pohled na Boha, ne na lidi! Pavel nám prozrazuje tajemství, jak vítězit v životních zápasech: „Všechno vykonejte a stůjte pevně“ (Efezským 6:13, přel. z angl.). Stůj pevně, když se zdá, že se daří nepřátelům. Stůj pevně, i když se zdá, že nepřátelé vítězí. Stůj pevně, když se jednání velkých vyznačuje malostí a malí lidé si nárokují autoritu, kterou nezasluhují. Stůj pevně, i když by se nikdo nikdy nedozvěděl, že ses zpronevěřil zásadám a udělal kompromis.
Kde teď duchovně stojíš? Prožíváš nejistotu v oblastech, kde jsi stával pevně? Podléháš pokušení, strachu, náladovosti nebo názorům druhých, protože tě unavuje jejich nesouhlas? Stůj pevně! Mojžíš vytrval i po osmdesátce, protože „viděl Neviditelného“. Upíral pohled na Hospodina. Neustále si připomínal, že jeho jediným životním cílem je líbit se Pánu, poslouchat jej, oslavovat a získávat si jeho souhlas. Dnešní slovo pro tebe tedy zní: Stůj pevně!