„Viděli jsme tam obry … a připadali jsme si jako kobylky…“ 4. Mojžíšova 13:33, ČSP

Deset z dvanácti izraelských zvědů se vrátilo ze zaslíbené země se slovy: „Viděli jsme tam obry … a připadali jsme si jako kobylky…“ (4. Mojžíšova 13:33, ČSP). Zbylí dva, Jozue a Káleb, viděli stejné obry, ale věřili, že s Boží pomocí je mohou porazit: „Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!“ (4. Mojžíšova 13:30, B21). To jsou slova vítězů!
Pochop jedno: Bůh má pro tvůj život plán, ty ho ale nikdy nenaplníš, dokud nebudeš zajedno s jeho Slovem. „Ale já mám tolik problémů. Jak by si Bůh mohl použít někoho, jako jsem já?“ ptáš se. Pavel říká: „Nemyslím, že bych již … dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš“ (Filipským 3:12). Díky tomu, že Bůh používá nedokonalé lidi, si uvědomujeme, že on sám je naším zdrojem, naší silou, naším plánem a tajemstvím k úspěchu. Bible říká: „Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé“ (1. Korintským 1:25).
Máš Bohem dané poslání a nemáš žádnou omluvu pro to, abys ho nenaplnil. Nemůžeš použít slabost jako obranu, protože Bůh říká: „… vždyť v slabosti se projeví má síla…“ (2. Korintským 12:9). Nemůžeš použít svou minulost jako omluvu, protože Bůh říká: „Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5:17). To, jak tě vidí Bůh, není problém; uspět ti brání to, jak vidíš sám sebe! Tak požádej Boha, aby ti dal nové porozumění toho, jak tě vidí – milovaného, spravedlivého, požehnaného a privilegovaného!