„… přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst…“    Filipským 4:8

Staré přísloví říká: „Nečinná mysl je ďáblovou dílnou.“ V Bibli čteme: „Tu vstoupil satan do Jidáše … Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí“ (Lukáš 22:3-4). Zdá se, že se Jidáš neustále zabýval penězi a satan si to použil k jeho zničení. Během těch tří let, kdy Jidáš následoval Ježíše, opakovaně slyšel varování před nebezpečím lásky k penězům, ale to poselství k němu neproniklo.
Tvá mysl bez ustání pracuje, a pokud ji neovládneš, ovládne naopak ona tebe. Pavel proto napsal: „… přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Filipským 4:8). To, kým se staneš, je přímým důsledkem toho, čím se zabývá tvá mysl.
Ralph Waldo Emerson řekl: „Život se skládá z toho, o čem člověk celý den přemýšlí.“ John Locke řekl: „Skutky lidí jsou nejlepšími interprety jejich myšlenek.“ James Allen řekl: „Dneska jsi tam, kam tě zavedly tvé myšlenky. Zítra také budeš tam, kam tě dovedou.“ Proto nás apoštol Petr varuje: „Připravte svou mysl k činu a cvičte sebeovládání…“ (1. Petrova 1:13, přel. z angl.). Právě proto žalmista napsal: „… zdržuj svého otroka i od těch troufalých (pochybení), aby mě neopanovaly … Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodine, má skálo a můj vykupiteli!“ (Žalm 19:14-15, ČSP). Všimni si dobře slov „rozjímání mého srdce“!
Dnešní slovo pro tebe zní: Ovládej svou mysl.