„Musel však projít Samařskem.“ Jan 4:4

Proč Bible říká, že Ježíš „musel projít Samařskem“ (viz Jan 4:4)? Aby obnovil porušenou ženu, která byla jako první povolaná k šíření evangelia v Samařsku. Zamysli se nad situací, jaké Ježíš čelil. Bylo horko k nesnesení, cesta byla dlouhá a on šel pěšky. Věděl, že tam nebude vítán kvůli dlouhotrvajícímu nepřátelství mezi Židy a Samařany. V té době si ženy zakrývaly tvář rouškou a měly zakázáno mluvit s muži mimo vlastní rodinu. Tahle žena už byla ve městě v řečech, protože za sebou měla pět rozvodů. Tak proč Ježíš vnímal, že „musí projít Samařskem“? Protože ji viděl jako diamant pohozený venku. Viděl za její problém a viděl její potenciál pro své království.
Bible říká: „Mnoho Samařanů … v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila…“ (Jan 4:39). V tom se skrývá důležité ponaučení. Ježíše neovládal časový rozvrh. Řídil se Boží vůlí a potřebami zraněných lidí. Byl ochoten sejít z cesty, postavit zvyky na hlavu a vstoupit na novou půdu, aby to udělal. Poslyš, co potom řekl svým učedníkům: „Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec“ (Jan 4:35-36).