„Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou…“ Žalm 149:6

Křesťanský život je bitevní pole, kde je nepřítel každý den připraven nás porazit. Ale Bůh nám dal vítězné strategie a jednou z nich je chvála. Když šla izraelská armáda do bitvy, šel v čele kmen Juda. Jméno „Juda“ znamená „chval Pána“. Takže když jdeš do boje, jdi a „svým hrdlem vyvyšuj Boha“, a on půjde před tebou. Tohle je „modlitební strategie“, která svrhla hradby Jericha za Jozua a způsobila, že se Jóšafatovi nepřátelé pobili navzájem ještě předtím, než bitva začala (viz 2. Paralipomenon 20).
Chválit Boha, když čelíš situaci, již nedokážeš zvládnout, je věcí rozhodnutí zaměřit se na něj místo na problém. Možná ti připadá, že nejsi hoden – ale on je! Možná ti připadá, že nejsi schopen – ale on je! Připomeň Bohu jeho zaslíbení. Nic jím nepohne tak jako pohled na jeho děti, které chválí jeho jméno a vyhlašují jeho zaslíbení tváří v tvář nesnázím. Ježíš řekl: „Budeš mít úplný a volný přístup do království nebeského, klíče k otevření veškerých dveří“ (Matouš 16:19, přel. z angl.). Chvála a modlitba vyzývá Boha, aby zasáhl, tak ji používej. A najdi někoho, kdo se ke tvé chvále a modlitbě přidá (viz Matouš 18:19). Znásob svůj vliv před Božím trůnem. Bible říká: „Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha … Rázem se otevřely všechny dveře…“ (Skutky 16:25-26). Takže slovo pro tebe dnes je: Užívej „modlitební strategii“!