„Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť už je čas mu přízeň prokázat, už přišel správný čas!“     Žalm 102:14, B21

Celý tvůj život může být přípravou pro jedno období, pro jeden Bohem daný úkol, jeden záměr. Můžeš určit počet let potřebných k dosažení vysokoškolského vzdělání. Můžeš znát množství úsilí a průměrný čas potřebný k tomu, aby ses dostal ve své profesi na vrchol. Když ale dojde na zakoušení Boží přízně, je to on, kdo určuje čas. „Ty však, Hospodine, navěky zůstáváš … Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť už je čas mu přízeň prokázat, už přišel správný čas!“ (Žalm 102:13-14, B21). Jeden okamžik Boží přízně bude pro tebe více než celoživotní snažení.
James Merritt ve své knize Ještě se držím: Osm vítězných strategií k překonání těžkých časů napsal: „Při setkání, které trvalo méně než dvacet minut, udělal faraón z Josefa premiéra celé země – po sobě druhou nejvyšší autoritou! Faraónův čin katapultoval Josefa z jámy do paláce. Při zpětném pohledu vidíme, že Bůh mnohdy jedná pomocí oklik. Jeho cesta, jak dostat Josefa do paláce, vedla přes jámu a vězení. Podobně jako u Josefa, to, co my vnímáme jako kameny úrazu, jsou ve skutečnosti odrazové můstky, které Bůh používá k dosažení svého plánu a naplnění svého záměru v našem životě.“
Je to tvá poslušnost Bohu, co přináší jeho přízeň a tvou věrnost v těžkých časech: „V dobrém i ve zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i ve zdraví.“ Takže buď věrný a vytrvej, Bůh stanovil čas, kdy ti prokáže přízeň!