„Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ Jan 8:36

Někdy těm, kdo nově uvěřili, říkáme, aby očistili své jednání, ale neřekneme jim jak! Ježíš říká: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni“ (Jan 8:36). Jeden z biblických překladů to říká takto: „Potom jste skutečně a nezpochybnitelně svobodní.“ Klíč k vítěznému životu nespočívá v uplatňování silnější vůle, ale v čerpání Boží síly den po dni. Pavel napsal: „Duchem choďte a žádost těla nedokonáte“ (Galatským 5:16, ČSP).
Trvalá proměna vychází zevnitř. Ta největší bitva bude vždy probíhat v oblasti tvých myšlenek a nutkání. Pokud satan dostane tvou mysl do tělesné sféry z dosahu Božího slova, obrátí tě k hříchu a vždy tě porazí. Pochop jedno: Boží slovo je jazykem Božího Ducha. To znamená, že pokud jej čteš a zamýšlíš se nad jeho principy, umožňuješ Božímu Duchu, aby k tobě mluvil, a díky tomu dokážeš udržet svou přirozenost pod kontrolou. Pokud ale setrváváš v hříšných myšlenkách, mluvíš jazykem nepřítele a necháváš ho, aby ti diktoval. Tak se vrať k Božímu slovu. Je to „meč Ducha“ (viz Efezským 6:17) a jediná zbraň dostatečně ostrá na to, aby tě odřízla od hříchu. Petr řekl: „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc … Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha“ (2. Petrova 1:3-4). Vše, co potřebuješ, je v Božím slově.