„Promluvíš se všemi dovednými řemeslníky…“ 2. Mojžíšova 28:3

Bůh řekl Mojžíšovi: „Uděláš pro svého bratra Árona svaté roucho k slávě a ozdobě. Promluvíš se všemi dovednými řemeslníky, které jsem naplnil duchem moudrosti; ti zhotoví Áronovi roucho…“ (2. Mojžíšova 28:2-3). Všimni si slova „řemeslníci“. Bůh nám dává umělecké schopnosti, a když je používáme, oslavujeme ho. Oděv „k slávě a ozdobě“ vyžaduje kreativitu. Přestaň proto oddělovat duchovní od světského! „Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána…“ (Koloským 3:17). Jak se tedy můžeš stát kreativním?
1) Když uznáš, že tě Bůh stvořil pro to, abys byl kreativní.
2) Když Boha požádáš, aby ti ukázal oblasti tvého nadání a kreativity.
3) Když si budeš cenit tvůrčích nápadů. Bez ohledu na to, co právě děláš nebo jak dobře to děláš, tvůrčí nápad ti pomůže udělat to lépe. Díky tvůrčím schopnostem můžeš vidět to, co vidí všichni ostatní, ale přemýšlet jinak než všichni ostatní. Ve výsledku můžeš udělat to, co nikdo jiný neudělal. Někdy se tvůrčí myšlení promítne do objevu, který otvírá nové horizonty. Někdy se projeví v inovaci, která ti pomůže dělat staré věci novým způsobem. Ať tak či tak, znamená to vidět svět dostatečně novým pohledem, aby se objevila nová řešení.
„Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal…“ (1. Mojžíšova 2:2). Všimni si pozorně, že ke kreativitě patří práce. To je možná důvod, proč se jí mnozí lidé vyhýbají. Pokud ale budeš ochotný pracovat na tom, abys byl kreativní, Bůh si tě bude používat ke konání velkých věcí, o kterých se ti ani nesnilo.