„Doufej v Hospodina, konej dobro…“ Žalm 37:3

Média nás bombardují zprávami o zločincích, jako jsou pedofilové zneužívající děti nebo bezohlední prodejci, kteří profitují ze starších lidí. A zrovna když si myslíš, že horší to už být nemůže, zhorší se to! Co s tím?
1) Apeluj na úřady a naplno usiluj o pozemskou spravedlnost.
2) Modli se za ně. Ježíš řekl: „… modlete se za ty, kteří vám ubližují“ (Lukáš 6:28).
3) Rozhodni se, že se nestaneš takovým jako oni.    
4) Uvědom si, že Bůh jednou všechno zlé napraví.
5) Zachovávej pokoj a zůstaň soustředěný na Boha.
„Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby. Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde. Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou. Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy.“ (Žalm 37:1-15).