„Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci.“ Jozue 3:5

Na prahu zaslíbené země řekl Bůh svému lidu: „Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci“ (Jozue 3:5). Když se posvětíš před Bohem, začne v tobě, s tebou, pro tebe a skrze tebe konat věci, které tě ohromí. Chceme pro Boha dělat úžasné věci, což vypadá ušlechtile. Je to ale právě naopak. Je to Bůh, kdo pro nás chce dělat úžasné věci. To je jeho práce, ne naše. Naším úkolem je posvěcení.
Posvěcení je něco více než chodit do církve, dodržovat desatero přikázání, dávat desátky, sdílet svou víru, vyslovit modlitbu pokání, sloužit v nějaké službě, zvedat ruce při chválách nebo podniknout misijní cestu. To všechno jsou dobré věci, ale není to posvěcení.
Nádoby používané při bohoslužbě v chrámu byly považovány za „posvěcené“. Jinými slovy, byly zasvěcené výhradně k používání pro Boha. Byly určeny ke službě Bohu. Posvěcení znamená sestoupit z trůnu své sebestřednosti a uvolnit trůn Ježíšovi jako Pánu svého života. Je to úplné zřeknutí se všech vlastních zájmů. Dává Bohu právo veta. Znamená to dát Bohu vše, co máš. Je to prostě poznání, že každá vteřina tvého času, každé množství tvé energie a každý haléř z tvých peněz jsou darem od Boha a pro Boha. Posvěcení je neustále se prohlubující láska k Ježíšovi, dětská důvěra v nebeského Otce a úplná poslušnost Duchu svatému. Takže slovo pro tebe dnes zní: Posvěť se před Bohem.