„… Petr … řekl Ježíšovi: ‚Pane, co bude s ním?‘“  Jan 21:21

Bible říká: „Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: ‚Pane, kdo tě zrazuje?‘ Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: ‚Pane, co bude s ním?‘ Ježíš mu řekl: ‚Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!‘ Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nýbrž: ‚Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc‘“ (Jan 21:20-23).
Když se Petr ptal Ježíše: „Pane, co bude s ním?“ mluvil o apoštolu Janovi, který měl s Kristem velmi blízký vztah. Ježíš však odpověděl ve smyslu: „Nehleď na Jana, hleď na mne. Následuj mne a můžeš mít se mnou stejně blízký vztah.“
Lidé tě mohou zklamat, stejně jako můžeš zklamat ty je. Ježíš tě ale nikdy nezklame, pokud na něj upřeš pohled a budeš ho následovat. Lidé ti v dobré víře mohou dokonce i špatně poradit, stejně jako ty jim. Ježíš nikdy. On není jen tím, kdo zná cestu, on prohlašuje: „Já jsem ta cesta…“ (Jan 14:6). Říká: „… kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8:12). Takže dnešní slovo pro tebe se týká jednoho z nejzákladnějších principů křesťanského života: Nehleď na lidi, hleď na Ježíše.