„Děti jsou dědictví od Hospodina…“ Žalm 127:3, B21

Když tě někdo tak moc miluje, že ti odkáže dědictví, měl by sis toho vážit a podle toho s tím dědictvím nakládat. Bible říká, že tvé „děti jsou dědictví od Hospodina“ (viz Žalm 127:3, B21). Tady je tedy modlitba za ně:
„Pane, nedokážu ani vyslovit, jak jsem požehnaný a jak jsem vděčný za své děti. Každé z nich považuji za nádherný dar od tebe. Dal jsi mi je, abych je miloval a staral se o ně, radoval se s nimi a oslavoval, těšil se z nich a vychovával je, aby tě poznaly jako své nejdražší dědictví. Děkuji ti, že nikdo, dokonce ani já, pro ně nikdy nebude tak dobrý jako ty. Dal jsi mi výsadu i zodpovědnost dovést je k tobě. Nauč mě tedy, jak je důležité přinášet je každý den v modlitbě před tebe. Drž je v centru své lásky, ať naplní záměr, který s nimi máš. Požehnej jim tím, že budou vědět, kdo jsi. Pomoz jim, aby ti plně důvěřovaly a zůstaly na úzké cestě k životu, který máš pro ně připravený. Dovol jim, aby rozpoznaly dary a povolání, které jsi do nich vložil, používaly je pro tvou slávu, a jak budou vyrůstat, držely se tvého vedení. Rozjasni nad nimi svou tvář a buď jim milostiv, ať jsou naplněny tvou láskou. Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.“
Slouží tvé děti Pánu? Pokud ne, postav se na následující zaslíbení Písma: „Je tu naděje pro tvé potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti (k základům, ve kterých byly vyučeny)“ (Jeremjáš 31:17, B21).