„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Židům 13:5

Ve třicáté deváté kapitole První knihy Mojžíšovy se pětkrát opakuje „Pán byl s Josefem“. Ani to však Josefa neochránilo před žárlivostí a zradou, před intrikami Potífarovy manželky a lžemi, které ho nakonec dostaly do vězení. Bible popisuje: „Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal, až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila“ (Žalm 105:18-19). Josef, aniž to tušil, byl trénován pro vládnutí. Bůh chtěl zjistit, jak bude volit mezi důvěrou a chtíčem, poslušností a osobním prospěchem.
Když se ohlédneš zpět, uvědomíš si, proč je jedno z Božích jmen „Vykupitel“. On tě může vykoupit ze všeho, čím jsi prošel – dobrého i zlého. Poučení, které získal Josef, je: Bůh je s tebou, i když pro to není žádný důkaz. Kráčí po tvém boku. Pracuje s tebou. Předchází tě, aby změnil okolnosti tvého života ve tvůj prospěch. Ve svém Slově říká: „‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘“ (Židům 13:5-6).
Někdy se však podle Božího plánu věci ještě zhorší, než se obrátí k lepšímu. To když Bůh chce, abys k němu ještě více přilnul a ještě silněji se o něj opřel: „Nezahazujte proto svou smělou důvěru – vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení“ (Židům 10:35-36, B21).