„Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou.“ Jozue 1:5

Bible říká: „Po smrti Mojžíše … řekl Hospodin Jozuovi … ‚Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům‘“ (Jozue 1:1-2). Jozue věděl, že Mojžíš zemřel, a Izraelci to věděli také. Proč jim to tedy Bůh připomíná?
Protože Jozue nenastupoval po obyčejném vůdci, nastupoval po legendě. Mojžíš byl po čtyřicet let pro Izrael zárukou bezpečnosti. Měl klíčovou roli. Během jediné noci dokázal vyvést celou generaci ze zajetí, které trvalo čtyři sta let. Mávnutím hole rozdělil moře. Modlil se a Bůh sesílal každý den z nebe manu. Když národ umíral žízní, udeřil do skály a každý se mohl napít. Mojžíš byl ve všech ohledech nesmírně úspěšným vůdcem. Ale proč? Bylo to jeho vynalézavostí? Jeho tvořivostí? Či genialitou? Ne, bylo to Boží přítomností v jeho životě. A náhle je Mojžíš pryč a pro Jozua to není dobrá zpráva. Dobrou zprávou však je, že Bůh tu zůstal. „Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě“ (Jozue 1:5).
Myslíš, že to je zaslíbení Starého zákona? Tak si přečti tohle: „Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm (v Kristu) řečeno ‚Ano‘. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen‘ k slávě Boží“ (2. Korintským 1:20). Takže i dnes ti Bůh zaslibuje, že bude s tebou. Věř mu!