„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“    Micheáš 6:8

Prorok Micheáš se ptal: „Jak předstoupím před Hospodina? … Mohu před něj předstoupit s obě?mi z?paln?mi, s?ro?n?mi b??ky? Co?pak m? Hospodin zal?ben? vťmi zápalnými, s ročními býčky? Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?“ (Micheáš 6:6-7). Připadá ti, že nikdy nemůžeš být dost dobrý, abys potěšil Boha? Vidíš náboženství jako soubor nemožných, vinu vyvolávajících požadavků stvořených k usmíření vzdáleného božstva, které má požitek z toho, že nás uvádí do rozpaků? Díky Bohu za Micheáše, který přichází, aby tuhle představu rozehnal: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré…“ (Micheáš 6:8).
Díky tomu, že jsi byl vykoupený a naplněný Duchem svatým, můžeš:
1) Zachovávat právo. A to i ve chvíli, kdy to nikdo jiný nedělá. Proč? Aby sis udržel svobodný přístup k Bohu (viz 1. Janova 3:21-22)! Ve tvém životě není nic důležitějšího.
2) Milovat milosrdenství. Vzpomeň si na starý šlágr Nancy Sinatrové: „Tyhle boty jsou stvořeny k chození, a přesně to budou dělat. Jednou tě pošlapou.“ Ježíš šel životem a lidi pozvedal, nešlapal po nich. A tobě říká: „Jdi a jednej také tak“ (Lukáš 10:37).
3) Pokorně chodit se svým Bohem. Když tě Bůh povýší, největší výzvou pro tebe bude zajistit, aby všechnu slávu dostal on. Každá dobrá věc, kterou dnes máš, je dar od něj. Zkus si to zapamatovat!
Takže dnešní slovo pro tebe zní: Zachovávej právo, miluj milosrdenství, choď pokorně se svým Bohem.