„Řekl jim: ‚Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!‘“ Marek 6:31

Starověká legenda praví, že apoštol Jan měl koroptev, kterou krmil a o kterou se staral. Jednoho dne ho navštívil lovec a byl udivený, když viděl, jak si Jan s tím ptákem hraje: „Překvapuje mě, že tě vidím zabývat se takovou hrou, když jsou velké věci kolem evangelia, kterými by ses měl zaobírat.“ Jan odpověděl: „Držíš svůj luk pořád napnutý?“ Lovec odpověděl: „Ne, to by ho zničilo. Když nelovím, povolím strunu.“ Apoštol přikývl a řekl: „Stejně tak já, ze stejného důvodu povolím svou mysl!“ Hádej, kdo řekl: „Poodejděme na chvíli od zástupů a odpočiňme si.“ Ježíš, nejžádanější člověk, jaký kdy žil. Proč to řekl? Bible říká: „Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst“ (Marek 6:31). A Ježíš je naším vzorem.
Jedno léto jistý kazatel oznámil, že si nevezme dovolenou, protože ďábel nikdy nejezdí na dovolenou. Někteří členové sboru se zasmáli, jiní si pomysleli, že je velmi „duchovní“. Jeden muž ale šel domů, aby se přesvědčil, jestli to Ježíš dělal stejně. Zjistil, že Ježíš měl během tří let své aktivní služby kromě nočního odpočinku a sabatu deset období, kdy odešel od zástupů. Příští neděli se svého kazatele zeptal: „Následuješ ďáblův příklad, nebo příklad svého Pána?“ Odpočinek jednoduše znamená: čas obnovení, načerpání nové energie a rozvíjení nejcennějších vztahů. Takže si najdi čas na odpočinek.